Vitajte na stránkach

Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ

Riazanská 75

Stanovy

Cieľom

RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy zabezpečovať

Kvalitnú výchovu

a vzdelávanie detí založené na princípe humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie

Ochranu práv detí

ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijatom VZ OSN 20.11.1989 s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti

Ochranu záujmov rodičov týchto detí

vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine

Ochranu učiteľov

s morálnym kreditom proti nátlakovým skupináma intrigánstvu

Image
Činnosť

RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská

podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov

ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním

podieľa sa na ocbrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin

usiluje sa o zabezpečovanie racionálneho stravovania detí na škole

zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v škole a spolupracuje pri ich riešení

dbá o zlepšovanie prostredia detí v škole

pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy so všetkými občianskymi iniciatívami

napomáha rozvoj záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením školy pri organizovaní škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, vlastivedných a iných zájazdov

pri rozvoji záujmovej činnosti spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami

podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami a šport. oddielmi - futbal na území SR so školami a oddielmi v zahraničí