Viac o

Príspevkoch združeniu

Domov /Príspevky združeniu

Vyhlásenie 2% dane

Vážení rodičia,

dňa 18.10.2023 bolo na 8.plenárnej schôdzi Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75 schválené, že výška príspevku pre školský rok 2023/2024 sa nezvyšuje.

Prosíme teda o úhradu príspevku vo výške 40,- € / žiak a 10,- € / súrodenec v termíne do 30.11.2023 na číslo účtu: SK71 3100 0000 0040 9002 6308 (do poznámky uviesť Meno Priezvisko dieťaťa a Označenie triedy).

V mimoriadnych prípadoch je možné najneskôr do 31.12.2023 vykonať úhradu formou splátok.

Príspevok bude slúžiť pre všetky naše deti.

Ďakujeme za všetky Vaše príspevky a veľmi si vážime, že podporujete deti a školu.

Rada rodičov - Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75