Viac o

Rade rodičov

Domov /Rada rodičov

Image
Čo je a aké má činnosti

Rada rodičov

je výkonným orgánom RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný plenárnej schôdzi. Riadi činnosť RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská v období medzi plenárnymi zasadnutiami

má najmenej 15 členov, ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Rada rodičov sa schádza najmenej raz za dva mesiace. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Rada rodičov je uznášaniaschopná, akje prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov

najmä

spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a hospodára RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská

riadi a zabezpečuje činnosť RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská

zvoláva a obsahovo pripravuje plenárnu schôdzu

vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská

ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská

so súhlasom predsedu odmeňovať raz za rok hospodára za jeho činnosť

Zástupcovia tried

Rada rodičov

Pre školský rok 2021/2022

Image
Podpredseda

Daniel Ščibrany

1.A

Image
Rodič

Zuzana Samardžiová

1.A

Image
Rodič

Eva Kapustová

2.A

Image
Rodič

Andrea Čutková

2.B

Image
Rodič

Jozef Rechtorík

3.A

Image
Rodič

Michal Lupták

3.B

Image
Predseda

Henrich Matuška

4.A

Image
Rodič

Jana Masariková

4.B

Image
Rodič

Blanka Hudečková

5.A

Image
Rodič

Marcela Mihalovičová

5.B

Image
Rodič

Barbora Reháková

6.A

Image
Rodič

Tomáš Tokoš

6.B

Image
Rodič

Zuzana Vargová

7.A

Image
Rodič

Andrea Balšanová

8.A

Image
Rodič

Jana Dózová

8.B

Image
Rodič

Stanislava Barančíková

9.A

Image
Rodič

Terézia Straková

9.B